Reklamacje

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta i Konsumenta-Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
  3. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać za pośrednictwem formularza reklamacji umieszczonego w naszym serwisie albo w formie pisemnej na adres email sklepu lub pocztą tradycyjną z reklamowanym towarem na adres Sklepu wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.
  4. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument lub Konsument-Przedsiębiorcy powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu, dowód zapłaty, korespondencję mailowa lub inny dokument poświadczający zakup towaru w naszym Sklepie. Towar fizyczny należy dostarczyć lub przesłać na adres Sklepu wskazany w art. I pkt 3. Towar elektroniczny należy przesłać na adres e -mail Sklepu.
  5. Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia wady w towaru:
  6. Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Użytkownik nie może odstąpić od umowy.
  7. Użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.
  8. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.
  9. Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.