Formularz odstąpienia od umowy

 

 

 1. Konsument/Konsument-przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy jest wyłączone m.in. w przypadku:
 2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy
 3. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;
 4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 5. w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia
 6. w których przedmiotem świadczenia jestrzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu,
 7. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 8. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy
 9. w których Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do niegow celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email Sklepu przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.
 12. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 13. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 14. Konsument/Konsument-przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób, w związku z czym może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy i zostać obciążony kosztami za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
 15. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.
 16. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 17. Zwrot towaru fizycznego następuje na adres: Hvilina watch manufactory sp. z o.o., 17/19 Domaniewska st., of. 133, Warsaw, 02-672, Poland.
 18. W przypadku zwrotu niewykorzystanego produktu wirtualnego w postaci certyfikatu do wymiany na produkt fizyczny, produkt ten zostanie dezaktywowany bez możliwości jego wykorzystania.
 19. Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił towar do Sklepu lub potwierdził jej odesłanie (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument-przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.
 20. Termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta.
 21. Konsument/Konsument-przedsiębiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep z wyjątkiem kosztów dodatkowych np. związanych z pakowaniem, ubezpieczeniem.OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… [przedmiot sprzedaży] zawartej na odległość w dniu…… [przy zakupie usługi – data potwierdzenia realizacji zamówienia; przy zakupie produktu – data otrzymania produktu].

 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony do dnia ………………… w stanie niezmienionym.

 

 

……………………………

podpis składającego oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NIP ………………………………………..

(jeśli dokonywałeś zakupu na fakturę)

dane składającego oświadczenie

 

Dane Sklepu

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………